Reklamace a vrácení

 

JAK POSTUPOVAT PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ?

PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - ZDE

1. Kdy můžete od smlouvy odstoupit

Při nákupu přes internetový obchod máte dle občanského zákoníku jako spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit do 14. kalendářních dnů od převzetí zásilky. Ovšem s dodržením podmínky, že zboží bude vráceno v původním stavu, s původními obaly a nesmí jevit známky opotřebení a používání. 

Právo odstoupit od smlouvy však není dáno v případech dle § 1837 občanského zákoníku, tzn. zejména v případě, pokud se jedná o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele.  

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši adresu: ByVici.cz, Aneta Krajíčková, Olomoucká 485, 79607 Držovice, spolu se zbožím nebo na e-mail info@byvici.cz a neprodleně poté nám zaslat zboží.

Pro odstoupení od smlouvy lze využít náš formulář ZDE

2. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit nejpozději do 14. dnů od odstoupení od smlouvy na adresu: ByVici.cz, Aneta Krajíčková, Olomoucká 485, 79607 Držovice, tel: 773 203 575, email: info@byvici.cz. Vrácené produkty nedoporučujeme zasílat prostřednictvím České pošty, balíky zpravidla nedoručí, v případě doporučené zásilky, kde se neuvádí telefon ani email nás nemají jak informovat o uložení na poště, balík poté po skončení úložní doby vrací zpět k Vám. Doporučujeme využít služeb zásilkovny, wedo, DPD (uspornybalik.cz) nebo PPL.

Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni ho takto převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • kopii faktury nebo jiný doklad prokazující koupi zboží
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (vzorový formulář) 

3. Kdy dostanete zpět své peníze

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme co nejdříve, ale nejpozději do 10. dnů od převzetí Vámi vráceného zboží. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám zboží doručíte.

Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali, pokud v protokolu o odstoupení od smlouvy neuvedete způsob jiný.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu si hradí sám kupující.  

4. Co když bylo vrácené zboží poškozené

Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je rozbité či nějak poškozené, odpovídáte nám za toto snížením hodnoty zboží. O tom by jsme Vás neprodleně po zjištění jakéhokoliv poškození informovali a to písemnou formou na Váš e-mail. 

 

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ?

REKLAMAČNÍ PROTOKOL - ZDE

 • Vyplňte Reklamační protokol co nejpřesněji popište vadu výrobku.

 • Odešlete reklamovaný výrobek společně s reklamačním protokolem na adresu ByVici.cz, Aneta Krajíčková, Olomoucká 485, 796 07 Držovice.
  Pokud je to možné výrobek zabalte do původního obalu, přibalte všechny jeho komponenty a ochraňte jej před poškozením při přepravě.

  Nepřijímáme zásilky odesílané na dobírku.

 • Všechny reklamace budou vyřízeny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamovaného zboží včetně reklamačního protokolu.

 

 

  1. Reklamační řád

  10.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu ​https://byvici.cz/​, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím.

  Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

  10.2 Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě https://byvici.cz/​, když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat. Prodávající/Provozovatel webu​https://byvici.cz/ ​eviduje objednávky Kupujících, též eviduje zaškrtnutí uvedeného pole.

  10.3 Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

  10.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě https://byvici.cz/​ zejména daňovým dokladem vystaveným prodávajícím.

  10.5 Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace.

  10.6 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

  10.7 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  10.8 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  10.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha zboží umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží je: ​info@byvici.cz.

  10.10 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.

  10.11 Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená záruka).

  10.12 Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. č. 10.15 těchto podmínek.

  10.13 Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

  10.14 Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 6.6 Obchodních podmínek prodávajícího.

  10.15 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datumem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

  10.16 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

  10.17 Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.

  Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

  Tento reklamační řád nabývá účinnosti ​05.01.2023

  Doručovací adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy: ​info@byvici.cz.

Košík (0)

Zatím se v košíku nic nenachází.
Scrollujte nahoru